รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2015.86
Title มาตรการแทนการบังคับโทษจำคุกสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย
Creator สุวิมล ทองส่องแสง
Contributor ธานี วรภัทร์
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword โทษจำคุก ,ผู้ต้องขังสูงอายุ ,โทษจำคุกสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf
Abstract#12.pdf
Abstract#13.pdf

บรรณานุกรม

สุวิมล ทองส่องแสง,ธานี วรภัทร์. (2558) มาตรการแทนการบังคับโทษจำคุกสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
สุวิมล ทองส่องแสง,ธานี วรภัทร์. 2558. มาตรการแทนการบังคับโทษจำคุกสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
สุวิมล ทองส่องแสง,ธานี วรภัทร์. มาตรการแทนการบังคับโทษจำคุกสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.