รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2015.85
Title สิทธิชุมชนในการได้รับการคุ้มครอง และเยียวยาจากปัญหา คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุด : ศึกษากรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
Creator วชิรพงศ์ พลอยแหวนรัตนา
Contributor ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword โรงไฟฟ้าชีวมวล ,สิทธิชุมชน ,คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf

บรรณานุกรม

วชิรพงศ์ พลอยแหวนรัตนา,ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล. (2558) สิทธิชุมชนในการได้รับการคุ้มครอง และเยียวยาจากปัญหา คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุด : ศึกษากรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
วชิรพงศ์ พลอยแหวนรัตนา,ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล. 2558. สิทธิชุมชนในการได้รับการคุ้มครอง และเยียวยาจากปัญหา คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุด : ศึกษากรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
วชิรพงศ์ พลอยแหวนรัตนา,ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล. สิทธิชุมชนในการได้รับการคุ้มครอง และเยียวยาจากปัญหา คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุด : ศึกษากรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.