รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2015.84
Title กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทย์แผนไทย
Creator เหมือนฝัน ไม่สูญผล
Contributor อุษา บิ้กกิ้นส์
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword กระบวนการสื่อ ,แพทย์แผนไทย ,สุขภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf

บรรณานุกรม

เหมือนฝัน ไม่สูญผล,อุษา บิ้กกิ้นส์. (2558) กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทย์แผนไทย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
เหมือนฝัน ไม่สูญผล,อุษา บิ้กกิ้นส์. 2558. กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทย์แผนไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
เหมือนฝัน ไม่สูญผล,อุษา บิ้กกิ้นส์. กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทย์แผนไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.