รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2015.83
Title ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วม คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs)
Creator ณฐภัทร รัตนชีวกุล
Contributor ธีระ ศรีธรรมรักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ,คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs) ,กฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf
Abstract#12.pdf

บรรณานุกรม

ณฐภัทร รัตนชีวกุล,ธีระ ศรีธรรมรักษ์. (2558) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วม คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
ณฐภัทร รัตนชีวกุล,ธีระ ศรีธรรมรักษ์. 2558. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วม คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
ณฐภัทร รัตนชีวกุล,ธีระ ศรีธรรมรักษ์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วม คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.