รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2015.82
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Creator จุไรรัตน์ ครุธคำ
Contributor พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ,การบริหารจัดเก็บภาษีอากร ,การชำระภาษีออนไลน์ (E-FILING)
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf

บรรณานุกรม

จุไรรัตน์ ครุธคำ,พัทธนันท์ เพชรเชิดชู. (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
จุไรรัตน์ ครุธคำ,พัทธนันท์ เพชรเชิดชู. 2558. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
จุไรรัตน์ ครุธคำ,พัทธนันท์ เพชรเชิดชู. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.