รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2015.81
Title องค์ประอบของสำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ SMEs เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
Creator วรรณา สรชาย
Contributor ศิริเดช คำสุพรหม
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword ผู้ประกอบการ SMEs ,สำนักงานบัญชี ,การตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชี
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf
Abstract#12.pdf

บรรณานุกรม

วรรณา สรชาย,ศิริเดช คำสุพรหม. (2558) องค์ประอบของสำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ SMEs เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
วรรณา สรชาย,ศิริเดช คำสุพรหม. 2558. องค์ประอบของสำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ SMEs เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
วรรณา สรชาย,ศิริเดช คำสุพรหม. องค์ประอบของสำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ SMEs เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.