รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2015.80
Title มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
Creator เอกลักษณ์ วิลัยหงษ์
Contributor จิรศักดิ์ รอดจันทร์
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword กฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร ,กฎหมายภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ,กฎหมายภาษีส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf
Abstract#12.pdf

บรรณานุกรม

เอกลักษณ์ วิลัยหงษ์,จิรศักดิ์ รอดจันทร์. (2558) มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
เอกลักษณ์ วิลัยหงษ์,จิรศักดิ์ รอดจันทร์. 2558. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
เอกลักษณ์ วิลัยหงษ์,จิรศักดิ์ รอดจันทร์. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.