รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2014.108
Title การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการกำหนดกำลังทางเรือ กรณีศึกษา : ภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
Creator ธนภณ บุญแสนพล
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2557
Keyword พันธุกรรม ,กำหนดกำลังทางเรือ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

ธนภณ บุญแสนพล, (2557) การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการกำหนดกำลังทางเรือ กรณีศึกษา : ภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
ธนภณ บุญแสนพล, 2557. การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการกำหนดกำลังทางเรือ กรณีศึกษา : ภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
ธนภณ บุญแสนพล, การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการกำหนดกำลังทางเรือ กรณีศึกษา : ภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557. Print.