รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2006.116
Title การใช้และทัศนะเกี่ยวกับบรอดแบนด์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร /
Creator ณัฐธยาน์ จุลรักษา
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
Publication Year 2549
Keywords 1. นักศึกษา(ชุดที่1)
2. เทคโนโลยีการสื่อสาร(ชุดที่2)
3. อินเตอร์เน็ต(ชุดที่3)
4. บรอดแบนด์(ชุดที่4)
ISBN 974-671-517-8
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9

บรรณานุกรม

ณัฐธยาน์ จุลรักษา. (2549). การใช้และทัศนะเกี่ยวกับบรอดแบนด์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,.
ณัฐธยาน์ จุลรักษา. 2549. "การใช้และทัศนะเกี่ยวกับบรอดแบนด์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,.
ณัฐธยาน์ จุลรักษา. "การใช้และทัศนะเกี่ยวกับบรอดแบนด์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,, 2549. Print.