รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.res.2017.1
Title การผลิตสื่อทางเลือกโดยชุมชนชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ
Creator มาโนช ชุ่มเมืองปัก
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2560
Keyword สื่อทางเลือก--วิจัย ,กะเหรี่ยงสะกอ--วิจัย ,อัตลักษณ์ชาติพันธุ์--วิจัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

มาโนช ชุ่มเมืองปัก, (2560) การผลิตสื่อทางเลือกโดยชุมชนชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
มาโนช ชุ่มเมืองปัก, 2560. การผลิตสื่อทางเลือกโดยชุมชนชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
มาโนช ชุ่มเมืองปัก, การผลิตสื่อทางเลือกโดยชุมชนชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560. Print.