รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.res.2016.7
Title โครงสร้างจากความทรงจำ:การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้แรงบันดาลใจจากอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร
Creator เตชนิธิ สังขะทรัพย์
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2559
Keyword จิตรกรรมสื่อผสม--วิจัย ,ภาพเขียน--วิจัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เตชนิธิ สังขะทรัพย์, (2559) โครงสร้างจากความทรงจำ:การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้แรงบันดาลใจจากอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
เตชนิธิ สังขะทรัพย์, 2559. โครงสร้างจากความทรงจำ:การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้แรงบันดาลใจจากอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
เตชนิธิ สังขะทรัพย์, โครงสร้างจากความทรงจำ:การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้แรงบันดาลใจจากอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559. Print.