รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.res.2016.6
Title แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175
Creator พินิจ ทิพย์มณี
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2559
Keyword กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--หุ้นส่วนและบริษัท--วิจัย ,การประชุม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--วิจัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พินิจ ทิพย์มณี, (2559) แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
พินิจ ทิพย์มณี, 2559. แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
พินิจ ทิพย์มณี, แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559. Print.