รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.res.2016.5
Title พฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Creator ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2559
Keyword การรู้สารสนเทศ--วิจัย ,แหล่งสารสนเทศ--วิจัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์, (2559) พฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์, 2559. พฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์, พฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559. Print.