รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.res.2016.4
Title การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้เรื่องข้าวเจ๊กเชยเสาไห้สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
Creator ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2559
Keyword การออกแบบกราฟิก--วิจัย ,ผลิตภัณฑ์ข้าว--ไทย--สระบุรี--วิจัย ,แผ่นโฆษณา--การออกแบบ--วิจัย ,ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้--ไทย--สระบุรี--วิจัย ,ดอนพุด(สระบุรี)--ประวัติศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชลิดา รัชตะพงศ์ธร, (2559) การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้เรื่องข้าวเจ๊กเชยเสาไห้สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
ชลิดา รัชตะพงศ์ธร, 2559. การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้เรื่องข้าวเจ๊กเชยเสาไห้สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
ชลิดา รัชตะพงศ์ธร, การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้เรื่องข้าวเจ๊กเชยเสาไห้สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559. Print.