รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.res.2016.3
Title การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ. สระบุรี
Creator ณธกร อุไรรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2559
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณธกร อุไรรัตน์, (2559) การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ. สระบุรี. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
ณธกร อุไรรัตน์, 2559. การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ. สระบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
ณธกร อุไรรัตน์, การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ. สระบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559. Print.