รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.res.2015.8
Title แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้าย : กรณีศึกษาชุมชนทอผ้าฝ้ายไทลื้อบ้านเฮี้ย อ. ปัว จังหวัดน่าน
Creator จักรพันธ์ สุระประเสริฐ
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword การออกแบบเครื่องแต่งกาย--ไทย--น่าน--วิจัย ,ผ้าฝ้าย--ไทย--น่าน--วิจัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จักรพันธ์ สุระประเสริฐ, (2558) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้าย : กรณีศึกษาชุมชนทอผ้าฝ้ายไทลื้อบ้านเฮี้ย อ. ปัว จังหวัดน่าน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
จักรพันธ์ สุระประเสริฐ, 2558. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้าย : กรณีศึกษาชุมชนทอผ้าฝ้ายไทลื้อบ้านเฮี้ย อ. ปัว จังหวัดน่าน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
จักรพันธ์ สุระประเสริฐ, แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้าย : กรณีศึกษาชุมชนทอผ้าฝ้ายไทลื้อบ้านเฮี้ย อ. ปัว จังหวัดน่าน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.