รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.res.2015.7
Title แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้:กรณีศึกษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อ. บัว จังหวัดน่าน
Creator กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2558
Keyword การออกแบบผลิตภัณฑ์--วิจัย ,กระเป๋าถือสตรี--วิจัย ,ผ้าฝ้าย--ไทย--น่าน--วิจัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์, (2558) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้:กรณีศึกษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อ. บัว จังหวัดน่าน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์, 2558. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้:กรณีศึกษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อ. บัว จังหวัดน่าน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์, แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้:กรณีศึกษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อ. บัว จังหวัดน่าน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558. Print.