รหัสดีโอไอ 10.14458/BU.res.2015.4
Title การใช้สื่อและพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
Creator ทัศไนย สุนทรวิภาต
Publisher มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Publication Year 2558
Keyword การใช้สื่อ ,เศรษฐกิจพอเพียง ,พฤติกรรมการใช้จ่าย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

ทัศไนย สุนทรวิภาต, (2558) การใช้สื่อและพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ:ม.ป.ท.
ทัศไนย สุนทรวิภาต, 2558. การใช้สื่อและพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยกรุงเทพ;
ทัศไนย สุนทรวิภาต, การใช้สื่อและพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558. Print.