รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2017.1250
Title การกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำบริการสุขภาพ
Creator เปรมชัย สโรบล
Contributor นิรมัย พิศแข มั่นจิตร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2560
Keyword กระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่ตำบล ,นโยบายด้านบริการสาธารณสุข ,Decentralization of health to Subdistrict ,Public health service policy
Abstract การกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำบริการสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำบริการสุขภาพการวิจัยครั้งใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาหลักการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจสุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560 การปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กระบวนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ แนวคิด หลักการ และกฎหมายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ การกระจายอำนาจด้านสุขภาพของประเทศไทย และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า กระทรวงสาธารณสุขไทยนำรูปแบบการกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2550) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2545-2550) และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2555) ผลการศึกษาดังนี้ 1) การแบ่งอำนาจปกครอง 2) การโอนอำนาจการปกครอง (เครือข่ายบริการหลายระดับ) 3) การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน และ 4) การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจากนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เปรมชัย สโรบล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) การกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำบริการสุขภาพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เปรมชัย สโรบล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2560. การกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำบริการสุขภาพ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เปรมชัย สโรบล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำบริการสุขภาพ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. Print.