รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2017.1248
Title มาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
Creator เชฏฐวิทย์ มุสิกะศิริ
Contributor จุมพต สายสุนทร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2560
Keyword สถานีอัดประจุไฟฟ้า ,ยานยนต์ไฟฟ้า ,พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ,Charging station ,Electric vehicle ,Energy Industry Act B.E. 2550
Abstract ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตด้านพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้กระทำควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีปริมาณยานยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้มีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่พลังงานมีอยู่อย่างจำกัดและขาดแคลน การใช้พลังงานในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการขยายตัวของความต้องการพลังงานในภาคการขนส่งสูงถึง 18,905 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงกว่าภาคอุตสาหกรรม 17,180 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ขณะที่ภาคการขนส่งทางถนนนับเป็นภาคการขนส่งที่มีการใช้พลังงานสูงสุด โดยส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง และทางอากาศ รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรถูกทำลาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กล่าวคือ ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันจะมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หากมีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเกิดวิกฤตโลกร้อน ดังนั้น จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาพลังงานทดแทน หรือแนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้กับภาคขนส่งทางถนน มีแนวโน้มที่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจะขยายตัวในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าเป็นยานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดมาขับเคลื่อนยานยนต์ ทำให้มีการปลดปล่อยมลพิษหรือไอเสียสู่สภาพแวดล้อมใกล้เคียงศูนย์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สามารถรองรับภาวะการขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคต จึงเป็นเหตุให้ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมในหลายประเทศและมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่สามารถถูกนำมาแทนที่ยานยนต์ในปัจจุบันที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในได้ในทันที แม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้าที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดปัจจุบันมีสมรรถนะเพียงพอที่จะสามารถนำมาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแทนยานยนต์ที่ใช้น้ำมันในปัจจุบันได้แล้ว คือ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีไม่แพร่หลายนัก กล่าวคือ สถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานยานยนต์ทั่วไปที่จะเปลี่ยนมาเลือกใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย อีกทั้งการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นกิจการที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้นในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากรัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้มีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและส่งเสริมให้มีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ พบว่า มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท ขนาด กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2552 รวมทั้งกฎหมายในลำดับรองอีกหลายฉบับ เช่น ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากกฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึงการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายในองค์กรเอกชนสำหรับให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะภายในองค์กรเอกชนนั้น การติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย ด้วยเหตุที่กล่าวมา จึงเห็นได้ว่ามาตรการกฎหมายไทยที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้นำเสนอแนวทางการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยการนำมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรนอร์เวย์ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย โดยแบ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายก่อนเริ่มประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า มาตรการทางกฎหมายขณะประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า มาตรการทางกฎหมายหลังจากเลิกประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าควรมีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยการนำเอากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมาแก้ไขเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นในประเด็นการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เชฏฐวิทย์ มุสิกะศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) มาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เชฏฐวิทย์ มุสิกะศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2560. มาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เชฏฐวิทย์ มุสิกะศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. มาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. Print.