รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2017.1245
Title มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทอง
Creator กรัณยพร เลขธรากร
Contributor จุมพต สายสุนทร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2560
Keyword มูลฝอย ,การจัดการมูลฝอย ,สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ,อ่างทอง ,Waste ,Solid waste management ,Environmental sustainability ,Angthong Province
Abstract วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบมรดกดั้งเดิมและงานร่วมสมัย ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหามูลฝอย ซึ่งผู้เขียนจะนำเสนอถึงสภาพปัญหา แนวคิด มาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงปัญหา ในการจัดการและควบคุมการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทอง ประกอบกับผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทองให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งความหมายของมูลฝอยที่กล่าวในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือมูลฝอยที่เป็นอันตรายจากชุมชน จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันมีกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทองอยู่หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ เช่น กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 เป็นต้น ซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทอง แต่มาตรการทางกฎหมายยังมีข้อบกพร่องหลายประการตั้งแต่ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการมูลฝอยทั้งการเก็บขนและลำเลียงมูลฝอย ปัญหาเรื่องอำนาจของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ณ ปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้น เพื่อให้การจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้นำเสนอถึงแนวทางในการพัฒนาการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน รวมถึงการบัญญัติกฎหมายที่มีรายละเอียดในการป้องกันและลดมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนกำหนดรายละเอียดวิธีการคัดแยกมูลฝอย การนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ การหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่นควรแบ่งปันความรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กรัณยพร เลขธรากร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทอง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กรัณยพร เลขธรากร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2560. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กรัณยพร เลขธรากร และผู้แต่งคนอื่นๆ. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในจังหวัดอ่างทอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. Print.