รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2017.1243
Title ปัญหาการให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและการพิจารณาอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการซึ่งต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Creator สุรพร ประดิษฐ์เทา
Contributor อำนาจ วงศ์บัณฑิต, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2560
Keyword กระบวนการตัดสินใจ ,การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ,พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ,Decision-making ,Environmental impact assessment ,Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535
Abstract ในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยปราศจากทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินการของมนุษย์ย่อมส่งผลต่อธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นต้องกำกับการดำเนินการของมนุษย์ให้คำนึงถึงการคุ้มครองธรรมชาติอยู่เสมอ โดยหลักการสำคัญที่ปรากฏในกฎหมายของเกือบทุกประเทศทั่วโลกคือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเครื่องมือเพื่อ รวบรวมและประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยให้ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจเกิดความมั่นใจว่าได้ตัดสินใจโดยพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วเมื่อประเทศไทยบัญญัติให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงต้องทำความเข้าใจหลักการ บทบาท ตลอดจนสภาพ และผลทางกฎหมายของ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ถ้อยคำที่ใช้ในกฎหมายส่งผลให้ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีสภาพทางกฎหมายเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งยังบังคับให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตต้องยึดตามความเห็นดังกล่าวโดยไม่อาจพิจารณาให้แตกต่างได้จากการศึกษาเปรียบเทียบ หลักการทั่วไปของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักการตลอดจนลักษณะที่ปรากฏในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของต่างประเทศ กับหลักการและลักษณะของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในกฎหมายของไทยปรากฏว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อศึกษาสภาพและผลทางกฎหมายแล้วปรากฏว่า ถ้อยคำเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายนั้น ก่อให้เกิดผลที่ขัดแย้งกับหลักการทางกฎหมายปกครอง และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงควรปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำตามกฎหมายเพื่อลดความแตกต่างของหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขจัดประเด็นขัดแย้งในหลักกฎหมายปกครองให้หมดไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สุรพร ประดิษฐ์เทา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) ปัญหาการให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและการพิจารณาอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการซึ่งต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สุรพร ประดิษฐ์เทา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2560. ปัญหาการให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและการพิจารณาอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการซึ่งต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สุรพร ประดิษฐ์เทา และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัญหาการให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและการพิจารณาอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการซึ่งต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. Print.