รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.949
Title ปัจจัยทางการแข่งขันที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
Creator ชัยวัฒน์ ฤกษ์บุญรอง
Contributor อัญณิฐา ดิษฐานนท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword นวัตกรรม ,สภาพแวดล้อมทางการตลาด ,โลจิสติกส์ ,ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการแข่งขันที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า และเสนอแนวทางที่ทำให้เกิดนวัตกรรมภายในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญในบริบทงานวิจัย และการสำรวจ (Survey) โดยผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาแบบสอบถามและกระจายไปยังผู้บริหารในบริษัทของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ที่สังกัดอยู่ในสมาคมผู้ประกอบการผู้รับจัดการขนส่งสินค้า จำนวน 400 ชุด และ (3) การวิเคราะห์และการสรุปผลงานวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจและการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก โดยได้เรียงลำดับตามความสำคัญ ได้แก่ (1) ภาคอุตสาหกรรม (2) ซัพพลายเออร์ (3) ลูกค้า (4) ภาครัฐ (5) บริบทระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจในการนำมาสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชัยวัฒน์ ฤกษ์บุญรอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ปัจจัยทางการแข่งขันที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ชัยวัฒน์ ฤกษ์บุญรอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ปัจจัยทางการแข่งขันที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ชัยวัฒน์ ฤกษ์บุญรอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยทางการแข่งขันที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.