รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.948
Title ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
Creator นภัส แดงบุหงา
Contributor อัญณิฐา ดิษฐานนท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword นวัตกรรม ,การมุ่งเน้นตลาด ,วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ,อัญมณีและเครื่องประดับ
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในบริบทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ การดำเนินการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญในบริบทงานวิจัย (3) การวิเคราะห์และการสรุปผลงานวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและกระจายไปยังเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจำนวน 500 ชุด ได้กลับคืนมาที่ใช้ได้จำนวน 400 ชุด คิดเป็นจำนวน 80% ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจและการวิเคราะห์สมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ผู้จัดหาวัตถุดิบ (2) ภาคการศึกษา (3) ภาครัฐ (4) ภาคอุตสาหกรรม (5) ลูกค้า ทั้งนี้ ผลการวิจัยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อนึ่งการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ในอุตสหากรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นภัส แดงบุหงา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นภัส แดงบุหงา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นภัส แดงบุหงา และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.