รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.947
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
Creator ภควัต บุญห่อ
Contributor อัญณิฐา ดิษฐานนท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การถ่ายทอดเทคโนโลยี ,ชุมชน ,เทคโนโลยี
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) (3) การวิเคราะห์และสรุปผล (Analysis and Conclusion) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) คุณลักษณะของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Transferee Characteristics) ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุด และให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยี (2) กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Transfer Process) ให้ความสำคัญกับรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี (3) คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Transferor Characteristics) ให้ความสำคัญในองค์ความรู้เฉพาะทาง คือ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อนึ่งการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐสู่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภควัต บุญห่อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภควัต บุญห่อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภควัต บุญห่อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.