รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.946
Title การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมองค์กร บริบท ธนาคารพาณิชย์
Creator กนกวรรณ ภู่ไหม
Contributor อรพรรณ คงมาลัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword นวัตกรรม ,นวัตกรรมองค์กร ,ธนาคารพาณิชย์
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของธนาคารพาณิชย์ไทย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมขึ้น โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของงานวิจัย เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในธนาคารพาณิชย์ไทย (3) การเก็บข้อมูลในงานวิจัย ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาแบบสอบถามและกระจายไปยังบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศไทย 5 แห่ง จำนวน 500 ชุด ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวนทั้งสิ้น 469 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.8 ของแบบสอบถามทั้งหมด และ (4) การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) รวมทั้งได้มีการนำผลการวิเคราะห์ทางเชิงสถิติไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับบริบทงานวิจัยและผู้บริหารระดับต่างๆด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในมุมมองเชิงบริหารในการนำไปใช้งานจริงผลจากการวิจัยพบว่า นวัตกรรมองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กรร่วมกันส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมของธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่นวัตกรรมองค์กรมีองค์ประกอบคือการมีความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือ การสร้างแรงจูงใจและโครงสร้างองค์กร ตามลำดับ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกส่งผลทางอ้อมต่อการสร้างนวัตกรรมโดยส่งผลผ่านนวัตกรรมองค์กร ซึ่งปัจจัยภายนอกมีองค์ประกอบคือการจัดจ้างองค์กรภายนอกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือ เทคโนโลยีและลูกค้า ตามลำดับทั้งนี้ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพัฒนาเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร การปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กนกวรรณ ภู่ไหม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมองค์กร บริบท ธนาคารพาณิชย์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กนกวรรณ ภู่ไหม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมองค์กร บริบท ธนาคารพาณิชย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กนกวรรณ ภู่ไหม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมองค์กร บริบท ธนาคารพาณิชย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.