รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.945
Title สมรรถนะของบุคลากรและการถ่ายโอนความรู้ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร บริบทธนาคารพาณิชย์ไทย
Creator ปาริฉัตร หิรัญสาย
Contributor อรพรรณ คงมาลัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword นวัตกรรม ,สมรรถนะ ,การถ่ายโอนความรู้ ,ธนาคารพาณิชย์ไทย
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากร และการถ่ายโอนความรู้ในองค์กรที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรม เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในบริบทของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัยประกอบด้วย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเบื้องต้นในงานวิจัย จากนั้นทำการสังเกตการณ์ (Observation) กระบวนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการในองค์กรธนาคารพาณิชย์ไทย รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (In-depth Interview) ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของงานวิจัย เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของงานวิจัย โดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 ทฤษฎีหลัก ได้แก่ สมรรถนะของบุคลากรและการถ่ายโอนความรู้ เมื่อได้กรอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำมาพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อนำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ทำงานในส่วนต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ไทย จำนวน 500 คน จากธนาคารพาณิชย์ไทย 5 แห่ง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และเทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) รวมทั้งนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในมุมมองเชิงบริหารในการทำไปใช้งานจริง ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะของบุคลากรไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดนวัตกรรม แต่ส่งผลทางอ้อมผ่านการถ่ายโอนความรู้ ในขณะที่การถ่ายโอนความรู้ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดนวัตกรรมในองค์กร ทั้งนี้ผลจากการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน หรือเป็นแนวทางสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรและการถ่ายโอนความรู้ เพื่อเพิ่มนวัตกรรมในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ปาริฉัตร หิรัญสาย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) สมรรถนะของบุคลากรและการถ่ายโอนความรู้ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร บริบทธนาคารพาณิชย์ไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ปาริฉัตร หิรัญสาย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. สมรรถนะของบุคลากรและการถ่ายโอนความรู้ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร บริบทธนาคารพาณิชย์ไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ปาริฉัตร หิรัญสาย และผู้แต่งคนอื่นๆ. สมรรถนะของบุคลากรและการถ่ายโอนความรู้ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร บริบทธนาคารพาณิชย์ไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.