รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.826
Title การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการออกแบบสำนักงานขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมระดับสูงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน
Creator ธรรมาวุธ อินทุเศรษฐ
Contributor ดำรงศักดิ์ รินชุมภู, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword ภูมิทัศน์บริการ ,สำนักงานขาย ,โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมระดับสูง ,กรุงเทพมหานครชั้นใน
Abstract ปัจจุบันราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่ดินที่มีราคาที่แพงสุดในตอนนี้ตรงบริเวณสยามสแควร์ ชิดลม เพลินจิต ซึ่งมีราคาที่ดินจากการประเมินราคาอยู่ที่ 1.9 ล้านบาทต่อตารางวา ด้วยราคาที่ดินที่สูงขึ้นจึงทำให้ต้องพิจารณาว่าที่ดินนั้นจะเอาไปพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด เช่น กรณีพัฒนาเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมแล้วต้องขายถึงตารางเมตรละหลายแสนบาทซึ่งอาจไม่ใช่ตลาดส่วนใหญ่ของคนไทย กำลังซื้อตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 70 โครงการอาคารชุดพักอาศัยจะราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่มีรายอยู่ในช่วง 10,000-40,000 บาทต่อเดือน เมื่อเทียบกับโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมตลาดคนไทยที่ปีหนึ่งเกิน 64,000-66,000 หน่วย ประกอบกับที่ดินในเมืองหรือแหล่งศูนย์กลางธุรกิจนั้นหาซื้อได้ยากและราคาสูง แม้อุปทานจะมีน้อยแต่อุปสงค์ก็จะน้อยลงมากด้วยเช่นกัน เทียบกับที่ผ่านมาที่อุปทานที่ดินมีน้อย อุปสงค์ความต้องการที่ดินมีมากทำให้ราคาที่ดินขึ้นสูงอย่างมากในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โครงการที่มีศักยภาพเพียงพอกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมนั้นคงต้องเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมระดับสูง แต่ปัจจุบันการพัฒนายังมีจำนวนน้อย มีกลุ่มเป้าหมายระดับ high-end ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จึงจะต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อเสนอขายสินค้าและการบริการในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กลยุทธ์นำเสนอสินค้า ด้วยวิธีการให้ลูกค้ามาเยี่ยมชมที่สำนักงานขายของโครงการ จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของกลยุทธ์นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยการหาจุดเด่นให้กับสินค้า แล้วนำการบริการมาประสมเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจการวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบของภูมิทัศน์บริการรวมถึงปัจจัยสำคัญในการออกแบบสำนักงานขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมระดับสูงที่ตั้งอยู่บริเวณเขตกรุงเทพชั้นใน เพื่อหาปัจจัย ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการหรือการซื้อของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ในการรับรู้ถึงภูมิทัศน์บริการนั้น ๆ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี อย่างน้อยจำนวน 7 คน โดยคาดหวังว่าสามารถจะนำผลวิจัยไปเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทคอนโดมิเนียมหรือประเภทอื่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อสร้างประสบการณ์การรับรู้และสัมผัสการใช้บริการ ซึ่งนำมาซึ่งความประทับใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการอันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า และบรรลุผลประโยชน์ในทางธุรกิจตามที่ไว้คาดหวังเอาไว้จากการศึกษาพบว่า ทฤษฎีภูมิทัศน์บริการมีหลาย ๆ ปัจจัยที่ถูกนำใช้ แต่ไม่ได้ถูกจำกัดความว่าเป็นทฤษฎีอะไรหรือต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง และถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ ฝ่ายงาน เช่น ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย เป็นต้น โดยหลักการภูมิทัศน์บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการหรือการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่รับรู้ถึงภูมิทัศน์บริการนั้น ๆ โดยมีหลายปัจจัยที่สอดคล้องกับรูปแบบของงานบริการที่ถูกใช้ในการออกแบบสำนักงานขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมระดับสูงเขตกรุงเทพชั้นในได้อย่างเป็นอย่างดีอีกด้วย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธรรมาวุธ อินทุเศรษฐ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการออกแบบสำนักงานขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมระดับสูงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธรรมาวุธ อินทุเศรษฐ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการออกแบบสำนักงานขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมระดับสูงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธรรมาวุธ อินทุเศรษฐ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการออกแบบสำนักงานขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมระดับสูงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.