รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.825
Title ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของประชากรในแต่ละช่วงอายุในกรุงเทพมหานคร
Creator ศรัณย์พร อินทร์ใจเอื้อ
Contributor สุวดี ทองสุกปลั่ง, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword ส่วนประสมทางการตลาด ,การเลือกซื้อบ้านเดี่ยว ,Baby boom ,Generation X ,Generation Y ,Marketing mix
Abstract งานวิจัยเรื่องนี้สนใจศึกษาทัศนคติของประชากรกรุงเทพฯ ในแต่ละช่วงอายุที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวของประชากรใน 4 ช่วงอายุ คือ Baby Boom (56 ปีขึ้นไป) Gen X ตอนต้น (35-45 ปี) Gen X ตอนปลาย (46-55 ปี) และ Gen Y (20-34 ปี) โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นกรอบการศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ซึ่งกระจายการสำรวจในเขตคลองสามวา เขตบางขุนเทียน เขตสายไหม เขตหนองจอก และเขตประเวศ ซึ่งเป็นตัวแทนของพื้นที่โซนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่มีจำนวนบ้านเดี่ยวจดทะเบียนสูงสุดในช่วงปี 2555 ถึง 2559 ตามข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผลการศึกษาพบว่าทุกช่วงอายุมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดด้านราคาและช่องทางการจัดจำหน่ายคล้ายกัน คือ ราคามีความเหมาะสมกับรายได้ และต้องการช่องทางการติดต่อหลากหลาย เช่นเดียวกันกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ทุกกลุ่มให้ความสนใจกับบรรยากาศโดยรวมของโครงการและที่อยู่อาศัยอยู่ในทำเลที่ต้องการ รองลงมาคือการมีพื้นที่ว่างสำหรับใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อย่างไรก็ดี สำหรับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด นอกจากทุกกลุ่มอายุจะต้องการการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว ยังพบปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสำคัญรองลงมาต่างกันในแต่ละช่วงอายุด้วย กล่าวคือ กลุ่ม 20-34 ปี, 35-45 ปี และ 46-55 ปี ต้องการส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป ที่ให้ความสำคัญกับการมีของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ บริการแต่งสวน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถนำผลการศึกษานี้ไปวางแผนการพัฒนาการตลาดของธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ศรัณย์พร อินทร์ใจเอื้อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของประชากรในแต่ละช่วงอายุในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ศรัณย์พร อินทร์ใจเอื้อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของประชากรในแต่ละช่วงอายุในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ศรัณย์พร อินทร์ใจเอื้อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของประชากรในแต่ละช่วงอายุในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.