รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.824
Title การบูรณาการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์การตลาดเพื่อการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและการแข่งขันของตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร
Creator ชญาณี โกวาภิรัติ
Contributor มานัส ศรีวณิช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การวิเคราะห์ภูมิศาสตร์การตลาด ,แบบจำลองราคาฮีดอนนิค (HPM) ,ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ,พัฒนาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ,คอนโดมิเนียม ,Hedonic price model
Abstract การเลือกทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่พักอาศัยประเภทอาคารสูงในเมือง เป้าหมายของการวิจัยคือ การทำความเข้าใจถึงทำเลที่ตั้งที่ดีจะสัมพันธ์ต่อทำเลที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานเมืองอย่างไรที่ส่งผลกระทบต่อราคาที่อยู่อาศัย และเพื่อเป็นแนวทางในการหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกำหนดทำเลที่ตั้งด้วยแบบจำลองราคาฮีดอนนิคเชิงพื้นที่ (Spatial hedonic pricing models) การบูรณาการการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์การตลาดและเศรษฐมิติเชิงพื้นที่ด้วยแบบจำลองราคาฮีดอนนิค (Hedonic Pricing Models, HPMs) ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information Systems (GIS) ใช้ในการวิเคราะห์ แสดงผล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทำเลที่ตั้งของโครงการ (เช่น ระยะทางไปยังใจกลางเมืองและแหล่งช็อปปิ้ง การเข้าถึงสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะ ฯลฯ) การวิจัยได้คำนวณทำเลที่ตั้งที่เปรียบเทียบอย่างเป็นระบบโดยใช้ทั้งระยะทางและความหนาแน่นเชิงพื้นที่ของ 14 ตัวแปรอิสระทางโครงสร้างพื้นฐานของเมืองในการวัดการเข้าถึงการบริการสาธารณะในการศึกษานี้คอนโดมิเนียมจำนวนทั้งสิ้น 1,288 โครงการ (สำรวจ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559) ได้ถูกรวบรวมจากเว็ปไซต์รายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการต่าง ๆ หลายแห่งสามารถใช้การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อกำหนดสหสัมพันธ์ (ความสัมพันธ์) ของแต่ละลักษณะกับราคาขายได้เช่น ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลภายนอกอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มหรือลบออกจากมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและในงานวิจัยนี้เรานำเสนอกระบวนการของการสร้างสมการถดถอยแบบพหุคูณส าหรับปัญหาที่เรียบง่ายของการประเมินราคาที่อยู่อาศัย ผลลัพธ์ของแบบจำลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามีผลกระทบอย่างมากเมื่อเทียบกับแปรอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าราคาคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครมีผลกระทบในทางลบจากความใกล้ไกลบริเวณแม่น้ำสายหลัก (แม่น้ำเจ้าพระยา) เครือข่ายถนนสายหลัก สถานีรถประจำทาง สวนสาธารณะในเมือง โดยจากผลดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้มีส่วนในการตัดสินใจทำการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ และมีความเข้าใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการแข่งขันเชิงพื้นที่ในเมืองกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่รวมเอาระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองราคาฮีดอนนิคนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นและการเป็นตัวแทนของแบบจำลองทางเศรษฐมิติเชิงพื้นที่และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการคาดการณ์ของวิธีการนี้ดีกว่าวิธีการแบบเดิม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชญาณี โกวาภิรัติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การบูรณาการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์การตลาดเพื่อการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและการแข่งขันของตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ชญาณี โกวาภิรัติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การบูรณาการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์การตลาดเพื่อการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและการแข่งขันของตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ชญาณี โกวาภิรัติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การบูรณาการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์การตลาดเพื่อการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและการแข่งขันของตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.