รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.823
Title การประเมินประสิทธิภาพแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่องด้านอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
Creator พัฒนเศรษฐ์ เทียนไสย์
Contributor กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การประเมินประสิทธิภาพ ,แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ,อุทกภัย ,นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ,Business continuity plan
Abstract จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโอกาสเกิดความเสี่ยงด้านอุทกภัยอยู่ในระดับสูง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลุ่มทำหน้าที่รองรับน้ำ ผลกระทบจากวิกฤติการณ์อุทกภัยนำมาซึ่งความเสียหายแก่ทุกภาคส่วนและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งมีขนาดและจำนวนเงินลงทุนมากที่สุดในจังหวัด มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทำให้นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาล ส่งผลต่อการเติบโต ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องหยุดการผลิตปิดกิจการหรือย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งอุตสาหกรรมอื่น แต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่สามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติและดำเนินกิจการต่อไปได้ การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาผลกระทบและความเสี่ยงด้านอุทกภัยต่อธุรกิจ ตลอดจนศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่องด้านอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการภายในนิคมฯ โดยการสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป จำนวน 10 คน ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลจากรายการโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงด้านอุทกภัยมีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูง ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงานมากกว่า 3 วัน แต่ผู้ให้ข้อมูลต่างเชื่อมั่นในระบบการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ด้านอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น งบประมาณ การจัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง/ทรัพยากรที่จำเป็นการซ้อมแผน และการทบทวน/ปรับปรุงแผน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง ในขณะที่การจัดตั้งทีมงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน BCP เป็นการเฉพาะ การกำหนดโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และการสร้างแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ การสื่อสารเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ทำให้การดำเนินงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้น จึงควรจัดทำแผนแม่บทหรือแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พัฒนเศรษฐ์ เทียนไสย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การประเมินประสิทธิภาพแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่องด้านอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พัฒนเศรษฐ์ เทียนไสย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การประเมินประสิทธิภาพแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่องด้านอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พัฒนเศรษฐ์ เทียนไสย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประเมินประสิทธิภาพแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่องด้านอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.