รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.821
Title การประเมินผลกระทบของปัญหาจากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีผลต่อการรับรองรายงานประเมินมูลค่าของสถาบันการเงิน
Creator ธีรวิทย์ จุลสุคต
Contributor กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การประเมินผลกระทบ ,รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ,การรับรองรายงานประเมินมูลค่า ,การประเมินความเสี่ยง ,สถาบันการเงิน
Abstract ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นภาคธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและมีทิศทางการเติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดเงินตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากหากรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ระบุมูลค่าอสังหาริมทรัพย์คลาดเคลื่อนจากมูลค่าตลาดยุติธรรม ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้รายงานได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินด้วย การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาผลกระทบของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับรองเล่มรายงานประเมิน และการพิจารณาสินเชื่อของเสถาบันการเงิน และวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขสาเหตุของผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งทำการประเมินค่าความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สถาบันการเงินพบ โดยการสัมภาษณ์บุคลากรของสถาบันการเงิน 5 อันดับแรกจากการจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2559 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวม 4 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 ตัวอย่าง ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้พิจารณารับรองรายงาน และ (2) กลุ่มผู้พิจารณาสินเชื่อ โดยผู้วิจัยทำการคัดเลือกตามคุณสมบัติของผู้ให้สัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่าผลกระทบของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับรองเล่มรายงานประเมิน และการพิจารณาสินเชื่อที่สถาบันการเงินพบมากที่สุด คือ มูลค่าประเมินที่ต่ำกว่าราคาตลาดและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะกรณีที่การดำเนินการด้านการประเมินและส่งผลการประเมินล่าช้า ทำให้มีผลกระทบต่อวงเงินสินเชื่อและสูญเสียลูกค้าได้ซึ่งสามารถแก้ไขโดยทำการตรวจสอบ สอบทาน และแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง โดยใช้แหล่งข้อมูลหรือวิธีการที่เชื่อถือได้สำหรับผลการประเมินค่าความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สถาบันการเงินพบพบว่า ผลกระทบด้านมูลค่ามีค่าความเสี่ยงสูงที่สุด ทั้งนี้ เป็นผลมาจากมูลค่าประเมินที่ผิดพลาดและไม่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อสถาบันการเงิน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธีรวิทย์ จุลสุคต และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การประเมินผลกระทบของปัญหาจากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีผลต่อการรับรองรายงานประเมินมูลค่าของสถาบันการเงิน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธีรวิทย์ จุลสุคต และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การประเมินผลกระทบของปัญหาจากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีผลต่อการรับรองรายงานประเมินมูลค่าของสถาบันการเงิน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธีรวิทย์ จุลสุคต และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประเมินผลกระทบของปัญหาจากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีผลต่อการรับรองรายงานประเมินมูลค่าของสถาบันการเงิน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.