รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.819
Title การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานอาคารประเภทอเนกพื้นที่ใช้สอยของคนที่ทำงานในพื้นที่สำนักงาน
Creator ฉัตรสุดา เจ้าตระกูล
Contributor ดำรงศักดิ์ รินชุมภู, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การประเมินอาคารหลังการใช้งาน ,พฤติกรรมผู้บริโภค ,สำนักงาน ,อาคารอเนกพื้นที่ใช้สอย
Abstract จากราคาที่ดินกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงการอเนกพื้นที่ใช้สอยจึงเป็นทางเลือกที่ผู้พัฒนาโครงการหลายรายมีทิศทางการลงทุนเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านพฤติกรรม และด้านเทคนิค ที่มีผลต่อการใช้งานพื้นที่อาคารของพนักงานในสำนักงานแบ่งเช่าในอาคารประเภทอเนกพื้นที่ใช้สอย ประเภทสำนักงาน ร้านอาหารและบาร์ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด ที่ระดับนัยสำคัญ 0.10 โดยเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ทำงานในอาคารสำนักงานประเภทอเนกพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ 3 อาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อด้านเทคนิคสำคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านพฤติกรรม ตามลำดับ โดยหลักขององค์ประกอบด้านเทคนิคเป็นเรื่องระบบอาคารที่จำเป็นเพื่อความสะดวกสบายของสภาพแวดล้อมขณะทำงาน รวมถึงความปลอดภัยขณะทำงานทั้งจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากภายนอกและอุบัติเหตุที่อาจเกิดภายในอาคารเป็นหลัก ในขณะที่ผลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวแปรระดับความสำคัญพบว่า มีเพียงระยะเวลาทำงานในอาคาร ที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเทคนิค ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านพฤติกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ฉัตรสุดา เจ้าตระกูล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานอาคารประเภทอเนกพื้นที่ใช้สอยของคนที่ทำงานในพื้นที่สำนักงาน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ฉัตรสุดา เจ้าตระกูล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานอาคารประเภทอเนกพื้นที่ใช้สอยของคนที่ทำงานในพื้นที่สำนักงาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ฉัตรสุดา เจ้าตระกูล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานอาคารประเภทอเนกพื้นที่ใช้สอยของคนที่ทำงานในพื้นที่สำนักงาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.