รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.818
Title แนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟเพื่อประโยชน์สาธารณะ
Creator นดา ศรีสอาด
Contributor สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การวะกัฟ ,ทรัพย์สินวะกัฟ ,การพัฒนาที่ดินวะกัฟ ,ประโยชน์สาธารณะ
Abstract วะกัฟ หมายถึง การบริจาคหรืออุทิศทรัพย์สินที่ให้ประโยชน์ ในรูปแบบการคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของทรัพย์สินนั้น ให้แก่ผู้รับที่กำหนดซึ่งมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือรายได้จากทรัพย์สินดังกล่าว เป็นการประกอบคุณงามความดีอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) แม้ผู้วะกัฟได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เขาจะได้รับผลบุญอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ทรัพย์สินวะกัฟจะถูกใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เมื่อการวะกัฟมีผลบังคับใช้แล้ว ทรัพย์สินวะกัฟนั้นถือว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ซื้อขายไม่ได้ และจำเป็นต้องบริหารให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของผู้วะกัฟ องค์กรมัสยิดในกรุงเทพมหานครซึ่งมีสถานะเป็นทั้งผู้รับวะกัฟและผู้บริหารทรัพย์สินวะกัฟ มีการครอบครองที่ดินวะกัฟทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ยังไม่ถูกพัฒนา และถูกพัฒนาแล้วแต่มีการใช้ประโยชน์ที่ไม่เต็มศักยภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งองค์กรมัสยิดมีภาระหน้าที่ในการรักษาที่ดินอันเป็นทรัพย์สินวะกัฟให้คงอยู่ และการพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์หรือรายได้ที่ได้รับจากทรัพย์สินวะกัฟเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์และการบริหารทรัพย์สินวะกัฟ สำรวจปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินวะกัฟขององค์กรมัสยิดในเขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินวะกัฟให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า อาศัยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้วะกัฟ ผู้รับวะกัฟ คณะผู้บริหารทรัพย์สินวะกัฟ นักวิชาการนิติศาสตร์อิสลาม และนักลงทุนหรือผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมุสลิมถึงข้อจำกัด เงื่อนไข ปัญหาในการพัฒนาและบริหารที่ดินวะกัฟที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลนั้นจะนำสู่การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ เพื่อแสดงผลในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาหลักของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินวะกัฟในประเทศไทย คือ ขาดการประสานองค์ความรู้เพื่อหาจุดร่วมที่สมดุลระหว่างบทบัญญัติอิสลามกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และขาดการกำหนดทิศทาง แผนงาน กลยุทธ์ นโยบายในภาพรวมระดับประเทศที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงสังคมมุสลิมโดยรวมของประเทศไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นดา ศรีสอาด และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) แนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟเพื่อประโยชน์สาธารณะ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นดา ศรีสอาด และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. แนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟเพื่อประโยชน์สาธารณะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นดา ศรีสอาด และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟเพื่อประโยชน์สาธารณะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.