รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.817
Title การศึกษาภูมิทัศน์บริการที่มีผลถึงความภักดีของผู้บริโภคต่อศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
Creator กฤชศิยา อุนะพำนัก
Contributor ดำรงศักดิ์ รินชุมภู, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword ภูมิทัศน์บริการ ,ศูนย์การค้า ,ความภักดี
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ของภูมิทัศน์บริการที่มีผลถึงความภักดีของลูกค้าต่อศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากศูนย์การค้าปัจจัยภูมิทัศน์บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้า และปัจจัยความภักดีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้า โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย คือ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และเซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการในศูนย์การค้าสัปดาห์ละครั้ง และผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบรรยากาศในสถานที่บริการของศูนย์การค้าต่อความภักดี ซึ่งการจัดพื้นที่ส่วนกลางมีเพียงพอต่อการรองรับในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและประทับใจกับศูนย์การค้า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.638 อย่างมีนัยยะความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กฤชศิยา อุนะพำนัก และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การศึกษาภูมิทัศน์บริการที่มีผลถึงความภักดีของผู้บริโภคต่อศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กฤชศิยา อุนะพำนัก และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การศึกษาภูมิทัศน์บริการที่มีผลถึงความภักดีของผู้บริโภคต่อศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กฤชศิยา อุนะพำนัก และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาภูมิทัศน์บริการที่มีผลถึงความภักดีของผู้บริโภคต่อศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.