รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.816
Title กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย
Creator สุริยา วงศ์เมืองแก่น
Contributor กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ,กลยุทธ์ ,อสังหาริมทรัพย์ ,ที่อยู่อาศัย
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ โดยเป็นการศึกษาข้อมูลของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลงานวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ จำนวน 5 ราย และการศึกษาค้นคว้ารวบรวมทางด้านเอกสาร วิธีการที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งการวิจัยทำให้ทราบถึงปัจจัยหลักทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงแนวคิดกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหาร และนักลงทุน ได้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานเชิงกลยุทธ์จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ วัฒธรรมองค์กร ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ ลูกค้า ซึ่งการวิเคราะห์กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่พบว่าผู้ประกอบการทุกรายล้วนแล้วแต่มีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกลไกอันสำคัญให้การดำเนินงาน ที่ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก พื้นฐาน 4 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การจัดทำกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สุริยา วงศ์เมืองแก่น และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สุริยา วงศ์เมืองแก่น และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สุริยา วงศ์เมืองแก่น และผู้แต่งคนอื่นๆ. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.