รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.815
Title การศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่
Creator ทรงวัฒน์ เฉลิมวณิชย์กุล
Contributor กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword กลยุทธ์ระดับองค์กร ,กลยุทธ์การแข่งขัน ,ปัจจัยภายนอก ,ผู้ประกอบการรายใหญ่ ,อสังหาริมทรัพย์
Abstract บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้วางกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์การแข่งขันไว้เพื่อตอบสนองกับโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกหลายประการซึ่งมีผลต่อกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเลือกใช้ และศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์การแข่งขันที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ อีกทั้งยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์การแข่งขันกับปัจจัยภายนอก โดยมีขั้นตอนการวิจัยจากการเก็บรวบรวมข่าวสารจากศูนย์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559-มกราคม 2560 และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์และประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการเลือกใช้กลยุทธ์ได้แก่ปัจจัยทางนโยบายและการเมืองและปัจจัยทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์ระดับองค์กรที่เลือกใช้เป็นกลยุทธ์การเติบโต เพื่อขยายตลาดมากขึ้น และกลยุทธ์การแข่งขันที่เลือกใช้เป็นกลยุทธ์การเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนและการสร้างความแตกต่างสำหรับบริษัทที่มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และกลยุทธ์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในบริษัทที่มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ทรงวัฒน์ เฉลิมวณิชย์กุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ทรงวัฒน์ เฉลิมวณิชย์กุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ทรงวัฒน์ เฉลิมวณิชย์กุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.