รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.814
Title พฤติกรรมการเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง โดยรอบ 5 สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี
Creator ปาริชาติ บัวดิศ
Contributor สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword พฤติกรรมการเลือกซื้อ ,ส่วนประสมทางการตลาด ,อาคารชุดพักอาศัย ,สถานีรถไฟฟ้า สายสีม่วง
Abstract การเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ทำให้ผู้ประกอบการหลายราย มุ่งพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย จนเกิดสภาวะล้นตลาด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง ซึ่งทำการศึกษาในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง 5 สถานี คือ (1) สถานีสะพานพระนั่งเกล้า (2) สถานีไทรม้า (3) สถานี แยกติวานนท์ (4) สถานีบางกระสอ และ (5) สถานีแยกนนทบุรี 1 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ซื้อหรือกำลังตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัย จำนวน 400 ราย สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีโควตา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยในราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท รูปแบบ 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 25 – 35 ตารางเมตร วงเงินผ่อนชำระไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน ตัดสินใจซื้อ ด้วยตนเอง โดยเปรียบเทียบข้อมูล 3 – 4 โครงการ ใช้สื่อออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูล และซื้อเพราะมีสถานีรถไฟฟ้า และ (2) กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มากที่สุด โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าส่วนกลางเป็นหลัก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ปาริชาติ บัวดิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) พฤติกรรมการเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง โดยรอบ 5 สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ปาริชาติ บัวดิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. พฤติกรรมการเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง โดยรอบ 5 สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ปาริชาติ บัวดิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. พฤติกรรมการเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง โดยรอบ 5 สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.