รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.813
Title การศึกษาการยอมรับการใช้การก่อสร้างระบบโมดูลาร์ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Creator วรวรรธน์ ธีรภัทรธำรง
Contributor กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword บ้านจัดสรร ,ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ,ระบบโมดูลาร์ ,โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ,กรุงเทพมหานคร
Abstract ปัจจุบันการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลือกใช้ การก่อสร้างระบบโมดูลาร์ในโครงการประเภทหมู่บ้านจัดสรร ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการยอมรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร ที่ใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ทั้งของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้านผู้ประกอบการโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กับกลุ่มผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการขึ้นไป จำนวน 5 บริษัท และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และเก็บ ข้อมูลด้านผู้บริโภคโดยการทำแบบสอบถาม โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น จำนวน 100 ชุด และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพรรณา โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ งานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการก่อสร้างของผู้ประกอบการในปัจจุบันคือ ต้นทุนและเงินลงทุน คุณภาพการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง ความรู้ความสามารถของบุคลากร และการขนส่งโมดูล โดยปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เลือกใช้ระบบโมดู ลาร์คือ งบประมาณ ความไม่จาเป็นที่จะต้องก่อสร้างให้เสร็จเร็วกว่าปัจจุบัน และการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านระบบโมดูลาร์ และปัจจัยที่กลุ่มผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด คือ ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของบ้าน ราคาของบ้านในโครงการ และระยะเวลาในการก่อสร้างและส่งมอบบ้าน เมื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการให้ความสำคัญ ระหว่างผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภค พบว่า ทั้ง ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภค ให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัยหลัก คือ ระยะเวลาการก่อสร้างและส่งมอบบ้าน ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ของบ้าน และ ราคาของบ้านในโครงการ แต่เพราะปัจจัยด้านระยะเวลา และ ราคา จึงทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ยอมรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในปัจจุบัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วรวรรธน์ ธีรภัทรธำรง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การศึกษาการยอมรับการใช้การก่อสร้างระบบโมดูลาร์ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วรวรรธน์ ธีรภัทรธำรง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การศึกษาการยอมรับการใช้การก่อสร้างระบบโมดูลาร์ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วรวรรธน์ ธีรภัทรธำรง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาการยอมรับการใช้การก่อสร้างระบบโมดูลาร์ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.