รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.812
Title โครงสร้างราคาห้องชุดพักอาศัยระดับกลางบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ
Creator รพีพัฒน์ ชาญจิรภรณ์
Contributor สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การให้คะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนัก ,โครงสร้างราคาห้องชุดพักอาศัย ,ห้องชุด ,คอนโด
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการโครงสร้างราคาขายห้องชุดพักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะรัศมี 500 เมตรจากแนวรถไฟฟ้าสถานีวุฒากาศ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โครงการอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารสูง เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในแนวรัศมี 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศที่ยังไม่ปิดการขายรวม 5 โครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตและตารางการให้คะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนัก (Weighted Quality Score) ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการโครงสร้างราคาห้องชุดพักอาศัย วิธีการให้คะแนนค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์การให้ระดับความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการให้คะแนนถ่วงน้ำหนักความสำคัญในแต่ละปัจจัย เพื่อให้ได้โครงสร้างราคาของแต่ละโครงการ จากนั้นนำโครงสร้างราคาของแต่ละโครงการมาให้คะแนนถ่วงน้ำหนักอีกครั้ง เพื่อทราบโครงสร้างราคาเฉลี่ยของโครงการห้องชุดพักอาศัยในบริเวณนี้ ผลการวิจัยพบว่า ตำแหน่งห้องชุด ระยะห่างจากห้องชุดถึงลิฟท์โดยสาร ทัศนียภาพ เนื้อที่ห้องชุด ทำเลที่ตั้ง ระยะห่างจากระบบขนส่งมวลชน สิ่งอำนวยความสะดวก อายุและสภาพอาคารชุด และตำแหน่งชั้น มีผลต่อโครงสร้างราคาห้องชุดพักอาศัย ซึ่งเมื่อนำปัจจัยมาให้คะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนักแล้ว จะได้โครงสร้างราคาห้องชุดพักอาศัยบริเวณนี้อยู่ที่ 82,000 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ข้อมูลที่เลือกนำมาพิจารณาให้คะแนน จะส่งผลต่อโครงสร้างราคาเช่นกัน ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาขายของโครงการสำหรับนักลงทุนได้ และสามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจที่จะซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อลงทุนในอนาคตได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

รพีพัฒน์ ชาญจิรภรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) โครงสร้างราคาห้องชุดพักอาศัยระดับกลางบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
รพีพัฒน์ ชาญจิรภรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. โครงสร้างราคาห้องชุดพักอาศัยระดับกลางบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
รพีพัฒน์ ชาญจิรภรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงสร้างราคาห้องชุดพักอาศัยระดับกลางบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.