รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.811
Title แนวทางการทำสัญญาก่อสร้างบ้านเดี่ยว
Creator กฤษณ์ แจ้งพันธุ์
Contributor กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword สัญญาก่อสร้าง ,บ้านเดี่ยว ,การทำสัญญา
Abstract การกำหนดรายละเอียดในสัญญาก่อสร้างบ้านให้มีความรัดกุมและเป็นธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการทำสัญญาก่อสร้างบ้านเดี่ยวโดยทำการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจจ้างก่อสร้างบ้านและผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 200–300 ตารางเมตร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระยะเวลาย้อนหลังไปไม่เกิน 5 ปี จำนวน 5 ราย และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าสัญญาส่วนใหญ่ใช้ต้นแบบมาจากสัญญาจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยนำมาดัดแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งรายละเอียดที่แตกต่างจากสัญญาการว่าจ้างก่อสร้างงานขนาดใหญ่ ได้แก่ ไม่มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา การยุติข้อพิพาท และไม่มีการระบุจำนวนหรือคุณสมบัติของช่างหรือเครื่องจักร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กฤษณ์ แจ้งพันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) แนวทางการทำสัญญาก่อสร้างบ้านเดี่ยว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กฤษณ์ แจ้งพันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. แนวทางการทำสัญญาก่อสร้างบ้านเดี่ยว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กฤษณ์ แจ้งพันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการทำสัญญาก่อสร้างบ้านเดี่ยว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.