รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.810
Title การศึกษาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง ในพื้นที่สวนส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Creator จีระนันท์ สุกุล
Contributor ดำรงศักดิ์ รินชุมภู, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword ประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง ,สวนส่วนกลางโครงการหมู่บ้านจัดสรร ,แนวทางการจัดการที่ดีที่สุด (BMPs)
Abstract ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการขยายเมืองที่มากขึ้นของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ถูกแทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้างอาคารและพื้นคอนกรีตที่มากขึ้นและมีแนวโน้มที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบสูงขึ้น เมื่อมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากผิดปกติ ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการซึมของน้ำนั้นลดลง จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังมากขึ้น หรือกลายเป็นน้ำไหลนอง (runoff) ที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นจึงทำการศึกษาการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง ในพื้นที่สวนส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้พื้นที่สวนส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตมีนบุรีเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นพื้นที่มีแนวโน้มที่พักอาศัยประเภทแนวราบสูงและเป็นพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวทางในการออกแบบด้วยการ กักเก็บ ชะลอ และระบายน้ำผิวดิน หรือตามแนวคิดต้นแบบของ Water Sensitive Urban Design (WSUD) และแนวทาง Best Management Practices (BMPs) โดยการศึกษาการออกแบบลักษณะทางกายภาพของชั้นดินและการเลือกใช้วัสดุที่ซึมน้ำเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง และเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำไหลนองที่ดีและอย่างยั่งยืน โดยผลศึกษาพบว่า สามารถลดปริมาณน้ำไหลนองได้ถึงร้อยละ 100 ซึ่งจากปริมาณน้ำไหลนอง 1.80 นิ้ว เหลือ 0 นิ้ว มีราคาต้นทุนการพัฒนาที่ถูกกว่าพื้นที่ฐานเดิม 14,169.38 บาท และมีประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองต่อราคาต้นทุนสูงสุด 12.70 นิ้วต่อบาท
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

จีระนันท์ สุกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การศึกษาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง ในพื้นที่สวนส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
จีระนันท์ สุกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การศึกษาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง ในพื้นที่สวนส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
จีระนันท์ สุกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง ในพื้นที่สวนส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.