รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.77
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Creator ณัฐวุฒิ ลิมปิฐาภรณ์
Contributor รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword โรงพยาบาลสัตว์ ,สัตวแพทย์ ,ความพอใจของผู้บริโภค ,ส่วนประสมทางการตลาด ,Animal hospitals ,Veterinarians
Abstract งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และปัจจัยเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถครองใจผู้บริโภคและเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดให้ได้มากขึ้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการแจกแบบสอบถามแบบปกติและการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนจำนวนทั้งสิ้น 400 ชุดผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวน 5 ปัจจัย โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในส่วนปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการที่มีอายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป ผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป และผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์มากกว่าผู้ใช้บริการในกลุ่มอื่น ส่วนปัจจัยด้านเพศและอาชีพที่ต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐวุฒิ ลิมปิฐาภรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณัฐวุฒิ ลิมปิฐาภรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณัฐวุฒิ ลิมปิฐาภรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.