รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.76
Title ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Creator ธันย์ชนก เตชพาหพงษ์
Contributor สมชาย สุภัทรกุล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword มาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ,อัตราซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย์ ,อัตราตอบแทนที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ ,หลักทรัพย์ที่มีอัตราหมุนเวียนสูง ,ความผันผวนของหลักทรัพย์ ,Turnover List ,Trading alert list ,Market surveillance crite
Abstract งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกาศตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 โดยการใช้เทคนิควิธีการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) ศึกษาในด้านอัตราการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย์ (%Turnover) ความผันผวนของหลักทรัพย์ (Volatility) และอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ (Abnormal Return) การศึกษาพบว่ามาตรการกำกับการซื้อขายจากเกณฑ์ Turnover List และเกณฑ์ Trading Alert List มีประสิทธิผลในการลดอัตราการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย์ ความผันผวนราคาและอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติ แต่อาจส่งผลให้เกิดอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าปกติ การขยายมาตรการหลังเกณฑ์ Trading Alert List มีประสิทธิผลในการลดอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติเท่านั้น ในขณะที่การขยายมาตรการหลังเกณฑ์ Turnover List ไม่ค่อยมีประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้พบว่าไม่ค่อยแตกต่างจากการขยายมาตรการหลังเกณฑ์ Trading Alert List ในขณะที่เกณฑ์ Trading Alert List จะมีค่าในด้านต่างๆ สูงในช่วงวันที่ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ติดมาตรการการยกเลิกการเปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีอัตราหมุนเวียนสูง (Turnover List) ของ ก.ล.ต.ไม่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนราคาของหลักทรัพย์และอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ แต่อัตราการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยจะมีค่าลดลงในช่วงการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างมีนัยสำคัญ เสมือนเป็นการเพิ่มเกณฑ์การกำกับดูแลที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธันย์ชนก เตชพาหพงษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธันย์ชนก เตชพาหพงษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธันย์ชนก เตชพาหพงษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.