รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.76
Title ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Creator ธันย์ชนก เตชพาหพงษ์
Contributor สมชาย สุภัทรกุล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keywords 1. มาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1(ชุดที่1)
2. อัตราซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย์(ชุดที่2)
3. อัตราตอบแทนที่ผิดปกติของหลักทรัพย์(ชุดที่3)
4. หลักทรัพย์ที่มีอัตราหมุนเวียนสูง(ชุดที่4)
5. ความผันผวนของหลักทรัพย์(ชุดที่5)
6. Turnover List(ชุดที่6)
7. Trading alert list(ชุดที่7)
8. Market surveillance crite(ชุดที่8)
Abstract งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกาศตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 โดยการใช้เทคนิควิธีการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) ศึกษาในด้านอัตราการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย์ (%Turnover) ความผันผวนของหลักทรัพย์ (Volatility) และอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ (Abnormal Return) การศึกษาพบว่ามาตรการกำกับการซื้อขายจากเกณฑ์ Turnover List และเกณฑ์ Trading Alert List มีประสิทธิผลในการลดอัตราการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย์ ความผันผวนราคาและอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติ แต่อาจส่งผลให้เกิดอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าปกติ การขยายมาตรการหลังเกณฑ์ Trading Alert List มีประสิทธิผลในการลดอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติเท่านั้น ในขณะที่การขยายมาตรการหลังเกณฑ์ Turnover List ไม่ค่อยมีประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้พบว่าไม่ค่อยแตกต่างจากการขยายมาตรการหลังเกณฑ์ Trading Alert List ในขณะที่เกณฑ์ Trading Alert List จะมีค่าในด้านต่างๆ สูงในช่วงวันที่ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ติดมาตรการการยกเลิกการเปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีอัตราหมุนเวียนสูง (Turnover List) ของ ก.ล.ต.ไม่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนราคาของหลักทรัพย์และอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ แต่อัตราการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยจะมีค่าลดลงในช่วงการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างมีนัยสำคัญ เสมือนเป็นการเพิ่มเกณฑ์การกำกับดูแลที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
ดิจิทัลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธันย์ชนก เตชพาหพงษ์. (2559). ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธันย์ชนก เตชพาหพงษ์. 2559. "ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธันย์ชนก เตชพาหพงษ์. "ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับที่ 1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.