รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.75
Title การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Creator พรปวีณ์ วงศ์พร้อมสุข
Contributor สมชาย สุภัทรกุล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keywords 1. การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน(ชุดที่1)
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(ชุดที่2)
3. การพยากรณ์(ชุดที่3)
4. ความล้มเหลวทางการเงิน(ชุดที่4)
5. ธุรกินอสังหาริมทรัพย์(ชุดที่5)
6. Bankruptcy prediction(ชุดที่6)
7. Binary logistic regression(ชุดที่7)
8. Real estate firm(ชุดที่8)
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวทางการเงินล่วงหน้า 2 ปี ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2550 โดยกำหนดให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (REHABCO) เป็นตัวแทนของบริษัทที่ล้มเหลวทางการเงิน มีทั้งสิ้น 20 บริษัท และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดำเนินงานปกติ (NON-REHABCO) เป็นตัวแทนของบริษัทที่ไม่ล้มเหลวทางการเงิน มีจำนวน 41บริษัทใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Binary Logistic Regression โดยให้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ผลการทดสอบพบว่ามีตัวแปรอิสระ 2 ตัว ที่มีความสามารถในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนทุนต่อหนี้สินรวม (ETL) และลอการิทึมของสินทรัพย์รวม (LnTA) โดยแบบจำลองนี้ได้กำหนด Cutting Point ที่ 0.4 ทำให้แบบจำลองมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 90.29 โดยเกิดความผิดพลาดแบบ Type I Error ร้อยละ12.20 และเกิดความผิดพลาดแบบ Type II Error ร้อยละ 8.67
ดิจิทัลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พรปวีณ์ วงศ์พร้อมสุข. (2559). การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พรปวีณ์ วงศ์พร้อมสุข. 2559. "การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พรปวีณ์ วงศ์พร้อมสุข. "การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.