รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.75
Title การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Creator พรปวีณ์ วงศ์พร้อมสุข
Contributor สมชาย สุภัทรกุล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน ,ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ,การพยากรณ์ ,ความล้มเหลวทางการเงิน ,ธุรกินอสังหาริมทรัพย์ ,Bankruptcy prediction ,Binary logistic regression ,Real estate firm
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวทางการเงินล่วงหน้า 2 ปี ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2550 โดยกำหนดให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (REHABCO) เป็นตัวแทนของบริษัทที่ล้มเหลวทางการเงิน มีทั้งสิ้น 20 บริษัท และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดำเนินงานปกติ (NON-REHABCO) เป็นตัวแทนของบริษัทที่ไม่ล้มเหลวทางการเงิน มีจำนวน 41บริษัทใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Binary Logistic Regression โดยให้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ผลการทดสอบพบว่ามีตัวแปรอิสระ 2 ตัว ที่มีความสามารถในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนทุนต่อหนี้สินรวม (ETL) และลอการิทึมของสินทรัพย์รวม (LnTA) โดยแบบจำลองนี้ได้กำหนด Cutting Point ที่ 0.4 ทำให้แบบจำลองมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 90.29 โดยเกิดความผิดพลาดแบบ Type I Error ร้อยละ12.20 และเกิดความผิดพลาดแบบ Type II Error ร้อยละ 8.67
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พรปวีณ์ วงศ์พร้อมสุข และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พรปวีณ์ วงศ์พร้อมสุข และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พรปวีณ์ วงศ์พร้อมสุข และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.