รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.720
Title จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคาสู่การเป็นสินค้าชุมชน
Creator วนิดา นาคีสังข์
Contributor พรพรรณ วีระปรียากูร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword ภูมิปัญญาท้องถิ่น ,การถ่ายทอดภูมิปัญญา ,สินค้าชุมชน ,การสร้างแบรนด์ ,ชุมชนปวาเก่อญอ ,บ้านแม่กองคา
Abstract การวิจัยเรื่อง “จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคาสู่การเป็นสินค้าชุมชน” เป็นการวิจัยแบบผสม เพื่อสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคา ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรหรือผลผลิตสู่การเป็นสินค้าชุมชนที่สามารถเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสำรวจความต้องการในการเพิ่มรายได้ ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อแม่ และกลุ่มเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเก่อญอ อันจะนำมาสู่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน ที่ได้มาจากกระบวนการวิเคราะห์ ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการและกระบวนการ บูรณาการการเพิ่มมูลค่าสินค้าของเยาวชนด้วยความรู้ใหม่ ในพื้นที่วิจัยชุมชนบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาและแนวคิดเกี่ยวกับ การสร้างตราสินค้า ผ่านเครื่องมือการเก็บข้อมูล เช่น แผนที่ชุมชน กล้องถ่ายรูป สมุดจดสนาม แบบสำรวจรายการ และตัวผู้วิจัย รวมไปถึงเทคนิคการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก และเทคนิคกิจกรรมเกม ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคา ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตจากวัฒนธรรมสู่การเป็นสินค้าชุมชน สามารถสรุปผลได้ว่า พริกกะเหรี่ยง น้ำผึ้งป่า และผ้าทอกะเหรี่ยง สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสินค้าชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนหลายฝ่ายในชุมชนเพื่อต่อยอดสินค้าชุมชนอันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในอนาคต อันได้แก่ ปราชญ์ชุมชน ผู้สูงอายุในครอบครัว ผู้ปกครอง ผู้นำในชุมชน สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น เนื่องจากพบว่า ครัวเรือนมีความต้องการเพิ่มรายได้ ร้อยละ 100 สาเหตุหลักมาจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และหนี้สิน พบว่า ครัวเรือนชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคา มีรายจ่ายจากหนี้สินมากกว่ารายรับ กระบวนการบูรณาการการเพิ่มมูลค่าสินค้าของเยาวชนด้วยความรู้ใหม่จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างแนวทางการหารายได้ให้แก่ชุมชนปวาเก่อญอบ้าน แม่กองคา โดยมีเยาวชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และอาศัยแหล่งเรียนรู้จากบุคลากร องค์กรหรือสถานศึกษา รวมทั้งสื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในการรังสรรค์สินค้าชุมชน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วนิดา นาคีสังข์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคาสู่การเป็นสินค้าชุมชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วนิดา นาคีสังข์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคาสู่การเป็นสินค้าชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วนิดา นาคีสังข์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคาสู่การเป็นสินค้าชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.