รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.718
Title เวียงเชียงแสนกับกาลเวลาที่แปรเปลี่ยน
Creator เบญจวรรณ เย็นสม
Contributor ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword เวียงเชียงแสน ,ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ,ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ,ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ,เชียงราย
Abstract ผู้ศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการวัฒนธรรมอำเภอ (กลุ่มคุณค่าเชียงแสน) ที่เวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย การปฏิบัติงานนั้นศึกษาทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม และได้จัดทำโครงการบริการชุมชนภาพถ่ายเล่าเรื่องเวียงเก่าเชียงแสน เผยแพร่โซเชียลมีเดียหรือเฟสบุคชื่อว่าเวียงเก่าเชียงแสน เมื่อนำมารวบรวมกับคำบอกเล่าของชุมชนทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของชุมชน ความเปลี่ยนแปลงของเวียงเชียงแสนเปลี่ยนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 12 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจคือการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกษตรกรรมเป็นเกษตรกึ่งอุตหสากรรม จากเกษตรกึ่งอุตหสากรรม เป็นเมืองท่องเที่ยว จากเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่าการค้า และจากเมืองท่าการค้ากำลังจะกลับไปเป็นเมืองท่องด้านสังคม และวัฒนธรรมคือจากการวมกลุ่มแบบศรัธาวัด และเครือญาติเปลี่ยนเป็นการรวมกลุ่มของทางภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องคือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสตรี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรฐกิจ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เบญจวรรณ เย็นสม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) เวียงเชียงแสนกับกาลเวลาที่แปรเปลี่ยน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เบญจวรรณ เย็นสม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. เวียงเชียงแสนกับกาลเวลาที่แปรเปลี่ยน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เบญจวรรณ เย็นสม และผู้แต่งคนอื่นๆ. เวียงเชียงแสนกับกาลเวลาที่แปรเปลี่ยน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.