รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.715
Title การจัดการตลาดวิถีป่าชุมชนโคกอีโด่ยสู่การพึ่งตนเอง กรณีศึกษา: ชุมชนโคกอีโด่ย บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
Creator สุมนทิพย์ ก๋าวงค์
Contributor วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การจัดการตลาด ,ตลาดวิถีป่าชุมชน ,การพึ่งพาตนเองของชุมชน ,เศรษฐกิจชุมชน ,ชุมชนโคกอีโด่ย
Abstract การศึกษาเรื่อง การจัดการตลาดวิถีปุาชุมชนโคกอีโดํยสูํการพึ่งตนเอง กรณีศึกษาชุมชนโคกอีโดํย บ๎านใหมํไทยถาวร หมูํที่ 5 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก๎ว มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการจัดการตลาดวิถีปุาชุมชนโคกอีโดํยสูํการพึ่งตนเอง โดยได๎ทำการศึกษาจากเอกสารข๎อมูลตำง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามของบัณฑิตอาสาสมัครด๎วยการศึกษารวบรวมข๎อมูลแบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม พร๎อมทั้งใช๎วิธีการสัมภาษณ๑ ตลอดจนการจดบันทึกภาคสนามและถำยภาพ ของตลาดวิถีปุาชุมชนและสภาพทั่วไปภายในชุมชน ของชุมชนโคกอีโดํยผลการศึกษาพบวำ ชุมชนมีการจัดระบบการบริหารจัดการตลาดด๎วยชุมชนเอง เป็นการจัดระบบของเศรษฐกิจชุมชนเพื่อให๎สมาชิกมีรายได๎สามารถเลี้ยงดูครอบครัว โดยมีกระบวนการจัดการตลาดวิถีปุาชุมชน คือ (1) คณะกรรมการตลาด โดยมีบทบาทหน๎าที่เป็นผู๎ดูแล ควบคุม ตลาดให๎ดำเนินไปตามข๎อตกลงของชุมชน (2) กองทุนตลาดหรือเงินกะบั้ง ซึ่งเก็บจากเงินคำเชำแผงในแตํละวันจากผู๎ค๎าภายในตลาด เพื่อนำมาใช๎เป็นกองทุนในการจัดกิจกรรมตำง ๆ ของตลาด เชํน การปรับภูมิทัศน๑และทำสถานที่สำหรับจอดรถ (3) กฎ กติกา ตลาดวิถีปุา (4) ประเภทของสินค๎า คือ ของปุาที่ชุมชนได๎กำหนดที่สามารถนำมาขายได๎ ไมํผิดกฎหมายและไมํทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (5) การกำหนดราคาสินค๎า เป็นการกำหนดราคาของสินค๎าบางชนิดที่สํวนใหญํมักจะมีราคาคํอนข๎างสูงที่ออกมาในเฉพาะชํวงฤดูกาลเทำนั้น (6) คุณภาพของสินค๎า เป็นการกำหนดมาตรการควบคุมสินค๎าเพื่อให๎ตลาดเป็นที่จัดจำหนำยสินค๎าที่มีความปลอดภัยและเพื่อรักษาภาพลักษณ๑ที่ดีของตลาด (7) การกำหนดแผนการจัดการตลาด เป็นการกำหนดการทำงานรํวมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาตลาดและชุมชนไปพร๎อม ๆ กัน(2)การเป็นชุมชนที่ไมํได๎รับการรับรองจากทางภาครัฐ ชุมชนเองจึงต๎องมีการพึ่งพาตนเองเป็นพื้นฐานเบื้องต๎น พร๎อมกับการพัฒนาคน การพึ่งพาตนเองของชุมชนทำให๎ชุมชนเห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชนและตัวของชุมชนเองอัน เกิดจากการรํวมแรงรํวมใจของชาวบ๎าน หลํอหลอมให๎เกิดระบบของความสัมพันธ๑ตำง ๆ ภายใน เกิดความรักความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เป็นการจัดระบบตนเองภายในชุมชนให๎ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในความต๎องการพื้นฐานของคน โดยจัดให๎มีระบบเศรษฐกิจชุมชนซึ่งก็คือ ตลาดวิถีปุาชุมชนโคกอีโดํยขึ้นมา เพด๎วยการที่ชุมชนมองเรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือนให๎มีความเข๎มแข็ง ซึ่งจะทำให๎การขับเคลื่อนชุมชนมีความคลํองตัวมากขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สุมนทิพย์ ก๋าวงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การจัดการตลาดวิถีป่าชุมชนโคกอีโด่ยสู่การพึ่งตนเอง กรณีศึกษา: ชุมชนโคกอีโด่ย บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สุมนทิพย์ ก๋าวงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การจัดการตลาดวิถีป่าชุมชนโคกอีโด่ยสู่การพึ่งตนเอง กรณีศึกษา: ชุมชนโคกอีโด่ย บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สุมนทิพย์ ก๋าวงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดการตลาดวิถีป่าชุมชนโคกอีโด่ยสู่การพึ่งตนเอง กรณีศึกษา: ชุมชนโคกอีโด่ย บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.