รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.714
Title ประเพณีการแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงโป: กรณีศึกษาบ้านขุนอมแฮดใน หมู่ที่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Creator เสาวลักษณ์ กาญจนธนสิน
Contributor ถวัลย์ ฤกษ์งาม, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การแต่งงาน ,กะเหรี่ยง ,การแต่งงานต่างชาติพันธุ์ ,การอยู่อาศัยหลังแต่งงาน ,ชุมชนบ้านขุนอมแฮดใน
Abstract งานศึกษาชิ้นนี้คืองานศึกษาเกี่ยวกับประเพณีการแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงโปตั้งแต่ก่อนการแต่งงาน จนกระทั่งแต่งงานกัน และกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตแล้วอีกฝ่ายต้องเป็นม่ายหรือหย่าร้างกันขึ้นมา รวมไปถึงที่อยู่อาศัยหลังแต่งงาน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนบ้านขุนอมแฮดใน เพื่อศึกษาถึงการพบเจอกันของหนุ่มสาว การเตรียมตัวก่อนแต่งงานและข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับประเพณีการแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงโปภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เนื่องจากมีความทันสมัยเพิ่มเข้ามาในชุมชนงานวิจัยชิ้นนี้ผู้ศึกษาได้ทำออกมาในรูปแบบของการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจำนวน 5 คน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และจากการสัมภาษณ์คู่แต่งงานจำนวน 5 คู่ ในหมู่บ้านขุนอมแฮดใน รวมไปถึงตัวผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเพื่อสังเกตการณ์พิธีการแต่งงานของคู่แต่งงานครบทั้ง 5 คู่แต่งงานผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงในด้านความเชื่อเกี่ยวกับการตัดสินใจแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านอายุที่เหมาะสมต่อการแต่งงาน การแต่งงานกับคนกะเหรี่ยงเหมือนกัน รวมถึงการวางแผนการจัดพิธีการแต่งงานที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจมีผลจากความทันสมัยและความสะดวกสบายที่เข้าถึงชุมชนบ้านขุนอมแฮดใน รวมไปถึงการที่ชาวกะเหรี่ยงมีการศึกษาที่สูงขึ้นกว่าอดีต ทำให้มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เสาวลักษณ์ กาญจนธนสิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ประเพณีการแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงโป: กรณีศึกษาบ้านขุนอมแฮดใน หมู่ที่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เสาวลักษณ์ กาญจนธนสิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ประเพณีการแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงโป: กรณีศึกษาบ้านขุนอมแฮดใน หมู่ที่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เสาวลักษณ์ กาญจนธนสิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. ประเพณีการแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงโป: กรณีศึกษาบ้านขุนอมแฮดใน หมู่ที่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.