รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.713
Title ผลของการใช้คู่มือช่วยครูออกแบบกิจกรรม ชุด “สอนหนูที ความรู้มีถมหมืดถมมอ”: กรณีศึกษา ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Creator พรพรรณ ถิ่นอุดม
Contributor สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword คู่มือช่วยครู ,การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ,ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ,การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ,การสอนระบบโฟนิกส์ ,โรงเรียนวัดก้านเหลือง
Abstract การวิจัยเฉพาะเรื่อง ผลของการใช้คู่มือช่วยครูออกแบบกิจกรรม ชุด “สอนหนูที ความรู้มีถมหมืด ถมมอ”: กรณีศึกษา ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลของการใช้คู่มือช่วยครูออกแบบกิจกรรม ชุด “สอนหนูที ความรู้มีถมหมืด ถมมอ” 2) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูผู้สอน ต่อการพัฒนาคู่มือฯ ในอนาคต งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้คู่มือฯ ดังกล่าว ด้วยการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทราบถึงผลของการใช้คู่มือฯ ทั้งจากมุมมองของครูผู้สอนและมุมมองของผู้เรียนผลการศึกษา ผลของการใช้คู่มือช่วยครูออกแบบกิจกรรม ชุด “สอนหนูทีความรู้มีถม หมืด ถมมอ”: กรณีศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 1) คู่มือฯ ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของครูผู้สอน ผู้เรียน นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile library) ได้ 2) ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสาระการเรียนรู้หลักที่เกิดกับผู้เรียนได้ ตามหลักการของคู่มือฯ 3) การออกแบบกิจกรรมตามหลักการของคู่มือฯ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอน รับฟังความคิดเห็น ความสนใจของผู้เรียนอย่างอิสระ ทำให้ทราบถึงความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4) ครูผู้สอนสามารถนำหลักการของคู่มือฯ ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 5) การจัดกิจกรรมตามหลักการของคู่มือฯ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน เนื่องจากกิจกรรมที่นำมาออกแบบเกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 6) ผลของการทดลองใช้คู่มือฯ เพื่อออกแบบกิจกรรมโดยเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดและการฟังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดก้านเหลือง พบว่า การทำแบบทดสอบหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนทั้งสิ้น 20 คน มีคะแนนดีขึ้น 16 คน คิดเป็น 80% มีคะแนนเท่าเดิม 2 คน คิดเป็น 10% ทำแบบทดสอบได้คะแนนลดลง 2 คน คิดเป็น 10% แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ 60 นาที แต่เรียนรู้เนื้อหาเพียง 30 นาที ตามหลักการในคู่มือฯ นั้น มิได้ทำให้การพัฒนาทักษะในสาระการเรียนรู้หลักลดลงแต่อย่างใด 7) ครูผู้สอนสามารถเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนของปัญหาการใช้คู่มือฯ ตลอดจนเสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา อันจะทำให้คู่มือฯ ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พรพรรณ ถิ่นอุดม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ผลของการใช้คู่มือช่วยครูออกแบบกิจกรรม ชุด “สอนหนูที ความรู้มีถมหมืดถมมอ”: กรณีศึกษา ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พรพรรณ ถิ่นอุดม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ผลของการใช้คู่มือช่วยครูออกแบบกิจกรรม ชุด “สอนหนูที ความรู้มีถมหมืดถมมอ”: กรณีศึกษา ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พรพรรณ ถิ่นอุดม และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลของการใช้คู่มือช่วยครูออกแบบกิจกรรม ชุด “สอนหนูที ความรู้มีถมหมืดถมมอ”: กรณีศึกษา ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.